Het Nederlands Helsinki Comité (NHC) zet zich in voor het beschermen van de rechtsstaat en het bevorderen van mensenrechten in Europa.

De missie van het NHC is het opbouwen en waarborgen van rechtvaardige en democratische samenlevingen die zich houden aan de afspraken die zijn vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. Zo streven we naar een Europa waarin haar inwoners in vrede kunnen samenleven in een open en rechtvaardige maatschappij. Met haar werk zet het NHC zich in de basis in voor alle inwoners van Europa, immers: mensenrechten zijn van en voor iedereen. Iedere burger heeft, om in vrijheid te leven, baat bij een goed functionerende democratie en een onafhankelijke rechtsstaat waarin de mensenrechten worden gerespecteerd.

De naam ‘Nederlands Helsinki Comité’ refereert aan de Helsinki akkoorden van de OVSE, waarmee in 1975 de basisprincipes werden vastgelegd voor veiligheid, samenwerking en mensenrechten in Europa. Na de akkoorden werden in verschillende Oost- en West-Europese landen Helsinki Comités opgericht voor de naleving van deze afspraken en het bevorderen van de rechtsstaat en democratiseringsprocessen. Het NHC maakt deel uit van een solide netwerk van Helsinki organisaties in o.a. Polen, Hongarije, Turkije, Rusland, Scandinavië en de Balkanlanden.